Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projekt ”Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – Josipov dom“ nastavlja projektne aktivnosti specijaliziranih edukacija za jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije.

U sklopu projekta provode se dvije vrste edukacija: multisektorska edukacija za stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja i edukacija za stručnjake iz područja socijalne skrbi.

Voditeljice edukacija su dr. Matija Čale Mratović i psihologinja Suada Salčić.

Provedba multisektorske edukacije koja se sastoji od četiri modula je započela u rujnu 2022. godine, a posljednji modul održan je 20. i 21. travnja 2023. u hotelu Adria.

Obrađene su sljedeće teme:

Nasilje u obitelji, Žrtve nasilja u obitelji – posljedice i posebno osjetljive skupine, Direktan rad sa žrtvama i međusektorska suradnja te Ostali aspekti nasilja u obitelji, a neki od gostiju predavača bili su psihologinja Vesna Raguž Staničić, novinarka Silva Povše Capurso, predstavnice Doma Duga iz Zagreba, Sanja Devčić i Željka Barić, profesorica u Studijskom centru socijalnog rada Pravnoga fakulteta u Zagrebu Marina Ajduković i dr.

Sudionici edukacije bili su stručnjaci iz sektora obrazovanja, pravosuđa, policije, socijalne skrbi i civilnih udruga te predstavnici Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Dubrovačko-neretvanske županije.

U tijeku je i provedba edukacije za sektor socijalne skrbi, a treći od ukupno šest modula ove edukacije održao se 26. do 28. travnja 2023. u hotelu Adria i na Sveučilištu u Dubrovniku.

Tema trećeg modula bila je: Četvrta faza savjetovanja (intervencije u kognitivnom i ponašajnom području) i Peta faza savjetovanja (završavanje savjetovanja i praćenje klijenta).

Sudionici edukacije su djelatnici Zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Dubrovnik, Ploče i Korčula, Caritasa Dubrovačke biskupije i Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije.

Projektnim aktivnostima se osigurava ispunjavanje specifičnih ciljeva projekta kao što su uspostava sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja u obitelji.